250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Wed Jul  8 01:00:02 UTC 2020

-------------------------------------------------------------------------------

Sad Rusty Tsai 
Jenny Tam [Female] 
Leung Runming 
Mo Yow (feminine) [Female] 
Strong Albert Yau 
Susie Lai [Female] 
Coral Kwok [Female] 
Shih Shipeng 
Smooth Mikey Chang 
Brigitte Pak [Female] 
Icepick Yuen 
Kara Jun (truth) 
Bobby Lei 
Drunken Tang 
Chang Ka 
Wang Jun (truth) 
Godfather Chang 
Strong Buddy Kai 
Lucky Tommy Tan 
Hot Eddie Ha 
Delia Yung [Female] 
Robbie Kok 
Eddie Mo 
Red Zhou 
Eugene Lee 
Romeo Chan 
Flash Scottie Tam 
Kuk Man-Tat 
Old Fashioned Li 
Johnny Chiao 
Charlie Lan 
Ma Kit-wai 
Yung Yuk (moon) [Female] 
Rosie Gao [Female] 
Denny Zhang 
Yuen Mao [Female] 
Betty Hsiao [Female] 
Burton Liu 
Zheng Jun (truth) 
Tam Hon-Keung 
Sun Chow (summer) [Female] 
Buddy Sun 
Lang Xiulan [Female] 
Strange Chucky Pak 
Cool Jackie Lan 
Hard Chucky Fan 
Willow Ni [Female] 
K.K. Lee 
Cheng Wing-heng 
Larry Kuk 
Tsien Fui-On 
Golden John Tsien 
Gina King [Female] 
Ha Yuet (moon) [Female] 
Yung Manchu (pure) 
Stephen Sun 
Ha Chia-liang 
Li Yang (sun) [Female] 
Mak Rufen (nice fragrance) [Female] 
Joe Don Zheng 
Kuk Kang 
Fong Guan-yin (goddess of mercy) [Female] 
Frankie Yun 
Opal Kou [Female] 
Slick David Pao 
Kelly Huang [Female] 
Mo Min 
Chucky Tah 
Yuan Kien 
Tiffany Yau [Female] 
Plastic Lo 
Wei Keung (universe) 
Lucky Eddie Jianbua 
Sloppy Zhou 
Chen Shipeng 
K.K. Gum 
Napoleon Wei 
Brigitte Ba [Female] 
Li Fan-Kei 
Sharp Danny Lang 
Han Juijuan [Female] 
Perry Ha 
Sapphire Ni [Female] 
Hou Ah Cy (lovely) [Female] 
Leung Te 
Sweet Terry Liu 
Quick Albert Zhu 
Kerry Sik [Female] 
Sweet Bobby Han 
Dark Jackie Liang 
Chan Meh-funh (pretty or beautiful phoenix) [Female] 
Adrienne Ma [Female] 
Mikey Cheng 
Wiseguy Zhang 
Golden Bowie Ba 
Sun Fu 
Flash Teddy Sheng 
Jenny Shih [Female] 
Sharp Kenny He 
Lei Shiyu 
Zhang Zhen [Female] 
Swingin' Ricky Chang 
Venomous Chin 
Kou Li (strength) 
Yung Wang (hope or wish) 
Fat Shiao-Chiang 
Long Time Ma 
Davy Chin 
Blue Yip 
Kara Liang-de 
Lai Kar-Ying 
Song Sze 
Ni Tung (all, universal) 
Fang Zhiqiang 
Smilin' Tommy Lang 
Flower Fang [Female] 
Cheng Hon-Keung 
Zhou Shun 
Cool Chucky Tang 
Eddie Kuk 
Xiu Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Yen Jiani [Female] 
Smokin' Sammy Kok 
Delia Yu [Female] 
Joe Don Dee 
Sharp Frankie Chen 
One Eye Ni 
Porphyry Chen [Female] 
Weird Johnny Wei 
100% Shih 
Lang Chin-Shek 
Yuan Ji-Dan 
Yun Chi-Hei 
Sharp Chucky Woo 
Yun Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Chen Lingjuan [Female] 
Dark Robbie Ha 
Kun Mao [Female] 
Black Barry Pao 
Sheri Yuan [Female] 
Chiao Ming-hua (brilliant, elite) 
Nancy Liu [Female] 
Mary Kwok [Female] 
Smilin' Ken Lan 
Eugene Hsiao 
Yi Szu [Female] 
Brigitte Tah [Female] 
Zeng Jiahui (nice) [Female] 
Lau Kiu-Wai 
Pak Kong (glorious, sky) 
Sharp Rusty Tang 
Aimee Li [Female] 
Ho Kwun-Yu [Female] 
Kwan Te 
Hammer Tseng 
Johnny Kara 
Woo Shiyu 
Charlie Zhou 
Liberation Lau 
Rosie Dee [Female] 
Lung Weiqiang 
Susie He [Female] 
Wu Hung (great) 
Harry Hu 
Ti Tong-ngo (Eastern Hill (good Feng Shui)) 
Sweet Robbie Lang 
Straight Sammy Ti 
Gina Jianbua [Female] 
Cassandra Ba [Female] 
Hardass Tieh 
Rusty Tieh 
Tah Xiaojun [Female] 
Angel Ng 
Tong Zhiyuan (ambition) 
Debbie Zhu [Female] 
Cong Fei 
Kara Pao [Female] 
Yuen Kien 
Tieh Shing (victory) 
Golden Jack Hui 
Eddie Mo 
Duncan Yip 
Cool Markie Tang 
Delia Law [Female] 
Tsai Yow (feminine) [Female] 
Qiu Kar-Ying 
Grasshopper Zhou 
Cynthia Lo [Female] 
Silky Shiu 
Wei Gan (dare, adventure) 
Ho Meizhu [Female] 
Fang Ah Cy (lovely) [Female] 
Fan Chi (the younger generation) 
Yen Yu (universe) 
Andy Kwan 
Shirley Liu [Female] 
Gigi Mo [Female] 
Barbie Shing [Female] 
Jackie Shing 
David Yu 
Robbie Cheng 
Blackjack Cong 
Ken Zhou 
Xu Sze 
Pao Hop (agreeable) 
Josie Mo [Female] 
Madame He 
Kwok Zhiyuan (ambition) 
Eternity Zhou [Female] 
Atomic Chen 
Johnny Lee 
Sammy Li 
Sun Zhixin (a man of ambition) 
Happy Danny Ba 
Brigitte Lei [Female] 
Karen Kuk [Female] 
Leung Xiaoxuan 
Cool Buddy Liu 
Fast Ollie Yip 
Porphyry Mok [Female] 
Cool Hand Tah 
Z.Z. Cong 
Scottie Yen 
Mo Far (flower) [Female] 
Davy Shiu 
Cool David Hui 
Kenny Wang 
Candy Fan [Female] 
Ng Mu Tan (tree peony blossom) [Female] 
Yung Keung (universe) 
Zhou Te 
Vivian Kok [Female] 
Vicky Yip [Female] 
Eternity Lang [Female] 
Chiao Gan (dare, adventure) 
Walker Yen 
Lang Hark 
Liberation Zhou 
Stiff Barry Han 
Lo Fan-Kei 
Grasshopper Xu 
Ugly King 
Bad Harry Chin 
Ba Suk Wah 
Albert Ba 
Gum Hui [Female] 
Smooth Tommy Tong 
Yun Yuehai (beautiful moon) [Female] 
Stephen Lei 
Susie Chan [Female]