250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Mon Jun 18 06:00:01 UTC 2018

-------------------------------------------------------------------------------

Pien Tung (all, universal) 
Sheri Kwok [Female] 
Angel Fong 
Sad Tommy Chang 
Yuan Wing-heng 
Eagle Eye King 
Ricky Pien 
Straight Jackie Chang 
Frances Su [Female] 
Kwan Chi-Hei 
Strong Tony Yau 
Cassandra Chin [Female] 
Tong Kuan-tai 
Teresa Zhang [Female] 
Zhou Guotin (polite, firm, strong leader) 
Eternity Kai [Female] 
Tsui Tak-Wah 
Flash Andy Yau 
Tommy Lei 
Bobby Kuk 
Slick Johnny Li 
Jiang Xiaobo [Female] 
Max Ha 
Blackjack Tah 
Zhang Zhiyuan (ambition) 
Norman Hu 
Chin Xiaoqin [Female] 
Bomber Mo 
Eugene Chang 
Lau Xiulan [Female] 
Opal King [Female] 
Betty Li [Female] 
Lan Yueqin (moon-shaped lute) [Female] 
Pao Weihong [Female] 
Annie Song [Female] 
Ollie Xu 
Mary Gum [Female] 
Tan Sheu-fuh (elegant phoenix) [Female] 
Tsien Lingjuan [Female] 
Tong Jaw-long (like a dragon) 
Willow Law [Female] 
Bobby Lung 
Dirty Jack Li 
Strange Ollie Lam 
Kwok Kung 
Napoleon Huang 
Grasshopper Kou 
Law Shen (spirit, deep thought) 
Ho Li (strength) 
Lau Xiulan [Female] 
Kara Ma [Female] 
Kara Ping (duckweed) [Female] 
Kai Kang 
Smilin' Danny Gum 
Happy Scottie Sheng 
B.B. Yiu 
Gina Zhu [Female] 
Yip Manchu (pure) 
Breaker Leung 
Old Andy Lan 
Porphyry Sik [Female] 
Li Kar-Ying 
Daisy Chain Ba 
Ni Sing-Chi 
Chang Sau-Lung 
Hui Runming 
Qiu Linwei [Female] 
Hophead Pien 
Song Zhu 
Mo Xingjiang [Female] 
Zhu Da-xia (long summer) [Female] 
Red Ba 
Ng Mu Tan (tree peony blossom) [Female] 
Quick Harry Yang 
100% Miu 
Sheng Szu [Female] 
Song Lien (lotus) [Female] 
Sweet Scottie Miu 
Wu Xingjiang [Female] 
Speedy Wu 
Betty Pao [Female] 
Kou Anguo (protect country) 
Nancy Gum [Female] 
Ho Kit-wai 
Song Te 
Bang Bang Wei 
Vicky Qiu [Female] 
Dee Ah Lam (like an orchard) [Female] 
Liu An (peace) 
Hammer Shing 
Ho Zhiqiang 
Chen Hop (agreeable) 
Wei Yueqin (moon-shaped lute) [Female] 
Kenny Lau 
Barbie Huang [Female] 
Lau Xiaoxuan 
Li Hon-Keung 
Yuen Dewei (highly virtuous) 
Chan Yet Kwai (beautiful as a rose) [Female] 
Fat Chiu-Wai 
Chen Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Lo Tan 
Yuen Hing-Hong 
Tah Dewei (highly virtuous) 
Teresa Chin [Female] 
Han Man 
Max Huang 
Markie Wang 
Mok Xiulan [Female] 
Emily Cheng [Female] 
Cruel Freddie Ti 
Gigi Yi [Female] 
Tah Huifang (nice fragrance) [Female] 
Ba Peng 
Barbie Miu [Female] 
Machine Gun Tsui 
Cheng Quon (bright) 
Joe Don Wei 
Sun Ah Kum (good as gold) [Female] 
Denny Ti 
Weird Bennie Kun 
Song Lee (plum) [Female] 
Kara Yuen [Female] 
Ti Zhihuan (ambitious) 
Chiao Chi-Hei 
Mary Fang [Female] 
Pearl Chin [Female] 
Danny Kara 
Chin Tse [Female] 
Jiang Li Hua (pear blossom) [Female] 
Smilin' Jimmy Shih 
Debbie Yuan [Female] 
Ice Ice Miu 
Smooth Danny Zheng 
Xiu Xiumin [Female] 
Max Mok 
Lung Peng 
Cong Hu 
Thunderin' Robbie Liang 
Fan Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Tequila Tah 
Wang Guan-yin (goddess of mercy) [Female] 
Jerry Mak 
Ugly Qiu 
Fast Mikey Ti 
Zhang Tao 
Old Stanley Pien 
Larry Pak 
Yuan Kar-King 
Tsien Keung (universe) 
Lam Yuying (jade flower) [Female] 
Tah Zhixin (a man of ambition) 
Candy Qiu [Female] 
Weird Davy Yuan 
Danny Lai 
Shih Yuet (moon) [Female] 
Teresa Fong [Female] 
Becky Wu [Female] 
Sharp Tommy Kok 
Yuan Peijun [Female] 
Tong Shiao-Chiang 
Ricky Tang 
Ho Kungzheng 
Lucky Robbie Jianbua 
Old Larry Wei 
Yen Chia-liang 
Dark Bennie Ying 
Artillery Wu 
Song Qianru (nice smile) [Female] 
Vicky Sheng [Female] 
Platypussy Hsiao 
Chiao Dewei (highly virtuous) 
Kuk Lung 
Ollie Tam 
Fan Liang-de 
Brigitte Woo [Female] 
Ti Gong 
Sucker Punch Lei 
Young Victor Kok 
Xu Kuang 
Ken Jiang 
Tricky Wong 
Knuckles Wang 
Liang Jaw-long (like a dragon) 
Han Chung (intelligent) 
Kim Fong [Female] 
Maximum Yung 
Davy Chang 
Norman Kuk 
Larry Zhu 
Hou Keung (universe) 
Danny Pao 
Debbie Jianbua [Female] 
Maximum Law 
Ma Dewei (highly virtuous) 
Teddy Tsui 
Mad Jimmy Wu 
Frances Mo [Female] 
Chucky Chiao 
Han Shun 
Kwok Kang 
Sweet Albert Tieh 
Drunken Kai 
Big Brother Tsui 
Ugly Wang 
Shiu Fu 
Hard John Shiu 
Cynthia Ba [Female] 
Sapphire Kok [Female] 
Yip Lok (happiness) 
Tong Jun (truth) 
Albert Wu 
Sharp Charlie Kun 
Chiao Gangsheng 
Albert Yau 
Strong Ken Pien 
Liu Anguo (protect country) 
Frances Ying [Female] 
Red Liu 
Kelly King [Female] 
Atomic Chin 
Andy Chen 
Lam Shen (spirit, deep thought) 
Kara Kam-Kong 
Swingblade Lang 
Chang Meizhu [Female] 
Liu Chu Mei 
Xu Hwei-ru (wise, intelligent) [Female] 
Sammy Jianbua 
Swank Danny Lau 
Ken Xu 
Debbie Ni [Female] 
Zhou Kung 
Hu Cheung (good luck) 
Golden Stanley Tsui 
Lo Ming-tun (intelligent heavy) 
Kai Eu-meh (especially beautiful) [Female] 
Stanley Sun 
Kun On (peace) 
Hou Meh-funh (pretty or beautiful phoenix) [Female] 
Mary Tang [Female] 
Nancy Tong [Female] 
Qiu Kam-Kong 
Smokin' Kenny Mo 
Mr. Leung 
Miu Jiani [Female] 
Miu Xiaobo [Female] 
Happy Bennie Cheng 
Wu Liang-de 
Stanley Mo