250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Tue Jun 18 06:45:02 UTC 2019

-------------------------------------------------------------------------------

Cool Davy Cheng 
Automatic Law 
Eddie Sun 
Qiu Shiao-Chiang 
Wong Xiumin [Female] 
Fong Jet 
Kun De-li (virtuous) 
Li Hui [Female] 
Opal Liang [Female] 
Sucker Punch Cheng 
100% Zheng 
Cool John Hui 
Daiquiri Yu 
Old Mikey Kun 
Dirty Charlie Cheng 
Yen Xiaopeng 
Wong Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Chucky Kok 
Scottie Mo 
Miss Kou 
Susie Han [Female] 
Yi Kwok-Bun 
Josie Lang [Female] 
Wong Xiu Mei (beautiful plum) [Female] 
Shiu Yueqin (moon-shaped lute) [Female] 
Strong John Ying 
Yip Dewei (highly virtuous) 
Walker Ng 
Dirty Jimmy Tam 
Cool Hand Tan 
Sun Chiu-Wai 
Opal Tieh [Female] 
Xu Lok (happiness) 
Lucky Victor Fat 
Mad Albert Hou 
Zhou Wing-heng 
Cool Hand Fan 
Little Sister Yuan 
Markie Lei 
Dynamite Lee 
Leung Lan [Female] 
Speedy Zhou 
Mok Shoi-ming (life of sunshine) 
Lei Xuedi [Female] 
Venomous Su 
Shiu Kuei-ling 
Flower Yang [Female] 
Cong Hop (agreeable) 
Tsang Fei 
Woo Lung 
Woo Tao 
Chin Wai-Tak 
Golden Teddy Chin 
Hsiao De-shi (a man of virtue) 
Tan Weiqian 
Smooth Ken Yen 
Zeng Yang (sun) [Female] 
Miu Yanhong [Female] 
Burton Kara 
Tang Lee (plum) [Female] 
Chiao Hop (agreeable) 
Han Kung 
Hot Mikey Yen 
Woo Zhen [Female] 
Gina Kou [Female] 
Yi Tu (jade) [Female] 
Xu Yuehai (beautiful moon) [Female] 
Chin Hu 
Bacardi Tsang 
Gina Yun [Female] 
Delia Ha [Female] 
Ma Cheung (good luck) 
Tong Liko (protected by Buddha) 
Johnny Sun 
Yang Sing-Yi 
Alexis Kun [Female] 
Strong Victor Cong 
Bennie Pak 
John Liang 
Sucker Punch Yiu 
Tam Sing-Yi 
Yi Tat-Ming 
Godfather Zheng 
Smooth Ken Zhang 
Kun Shu-de 
Woo An (peace) 
Golden Jackie Sun 
Pak Hung (great) 
Woo Suk Wah 
Mad Chucky Mak 
Larry Chen 
Eugene Kwan 
Wu Chu Mei 
Coral Sun [Female] 
Fan Lian (the graceful willow) [Female] 
Kai Xuedi [Female] 
Yuan Zhihuan (ambitious) 
Liu Keung (universe) 
Tsien Tung (all, universal) 
Madame Jianbua 
Kim Tong [Female] 
Lucky Danny Mo 
Sidecar Yuen 
Liu Bik (jade) [Female] 
Bazooka Cong 
Tsui Kuang 
Shing Qiurui [Female] 
Zeng Gan (dare, adventure) 
Eternity Hu [Female] 
Jianbua Fei 
Yun Mu Tan (tree peony blossom) [Female] 
Ken Hu 
Shirley Mok [Female] 
Dirty Willy Mo 
Liu Qiurui [Female] 
Kim Tam [Female] 
Mak Wai-Tak 
Shiu Dai-Muk 
Sharp Andy Lam 
Perry Kwok 
Tommy Shiu 
Cynthia Chan [Female] 
Jimmy Yiu 
Yung Wai-Tak 
Wong Meh-e (beautiful posture) [Female] 
Gum Siu-Lang 
Xu Eu-funh (playful phoenix) [Female] 
Little Sister Tah 
Yang Ka-Yan 
Black Eddie Tan 
Artillery Yuen 
Smooth Rusty Hou 
Zhu Xiaobo [Female] 
Ma Tung (all, universal) 
Mikey Tan 
Mikey Zheng 
Lo Yuefang [Female] 
Tieh Shen (spirit, deep thought) 
Sammy Su 
Golden Boy Zhu 
Tang Jian-jie 
Tong Siu-Lang 
Old Freddie Mok 
Shirley Chan [Female] 
Tang Linwei [Female] 
Tsai Tao (peach) [Female] 
Mo Gan (dare, adventure) 
Eddie Chan 
Fong Lung 
Eddie Gao 
Denny Yang 
Pinky Pao 
Xiu Guotin (polite, firm, strong leader) 
Albert Jianbua 
Crazy Horse Yi 
Bad Kenny Zheng 
Lai Shiao-Chiang 
Sapphire Yu [Female] 
Law Yuke (jade) [Female] 
Ma Te (special) [Female] 
Karen Hou [Female] 
Rosie Shiu [Female] 
Qiu Shaoqiang (strong and profound) 
Wong Fan-Kei 
Wiseguy Gao 
Dirty Albert Gao 
Ti Man-Tat 
Hard Ollie Qiu 
Patti Wong [Female] 
Silky Law 
Smooth Tommy Su 
Tommy Chan 
Wu Nuwa (mother goddess) [Female] 
Eugene Leung 
Atomic Ying 
Automatic Tsien 
Kuk Yixiao 
Qiu Ding-bang (protect country) 
Andy Kok 
Leung Dewei (highly virtuous) 
Kara Song [Female] 
Cool Jerry Hui 
Shirley Tseng [Female] 
Bazooka Shing 
Kerry Jianbua [Female] 
Yun Meizhen (beautiful pearl) [Female] 
Tommy Ma 
Hsiao Hark 
Yip Jian-jie 
Tsai Tao 
Golden Ollie Song 
King Runming 
Yun De-shi (a man of virtue) 
Zhang Kar-Ying 
Melanie Tang [Female] 
Sun Kung 
Burton Yau 
Jimmy Yang 
Chan Kit-wai 
Patti Tan [Female] 
Chen Shen (spirit, deep thought) 
Scarface Yi 
Dirty Bennie Tam 
Flash Ollie Lei 
Breaker Chen 
Sik Mu Tan (tree peony blossom) [Female] 
Wei Lok (happiness) 
Ricky Lai 
Aimee Lam [Female] 
Smooth Frankie Yuan 
Blackjack Kun 
Kok Ching-Hsia [Female] 
Yun Kar-Ying 
Johnny Kwok 
Woo Cheh 
Tsang Jet 
Daiquiri Lung 
Yiu Tao 
Kwok Hui [Female] 
Hui Kit-wai 
Breaker Lai 
Kara Ho [Female] 
Smilin' Rusty Lan 
Royale Tseng 
Ying Yanhong [Female] 
Leung Kiu-Wai 
Tam Yifu 
Stanley Kou 
Tsai Shiao-Chiang 
Ha Hseuh [Female] 
Judge Ng 
Teresa Jianbua [Female] 
Chucky Tieh 
Fan Yixiao 
Woo Guotin (polite, firm, strong leader) 
Davy Sheng 
Hu Chao-xing (morning star) [Female] 
Tiffany Yip [Female] 
Kou Liang (good, excellent) 
Eagle Eye Tan 
Josie Mak [Female] 
Zeng Far (flower) [Female] 
Napoleon Mo 
Freddie Ti 
Gum Shipeng 
Miss Yuan 
Dark Chucky Xiu 
Lo Ching-Hsia [Female] 
Smilin' Charlie Sun 
Lo Sau-Lung