250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Thu Feb 21 01:30:02 UTC 2019

-------------------------------------------------------------------------------

Automatic Shing 
Andy Lo 
Smokin' Buddy Leung 
John Yang 
Dirty Frankie Ti 
Quick Davy Qiu 
Hophead Lam 
Jadefinger Fang 
Mary Hou [Female] 
Philip Ho 
Kou Shen (spirit, deep thought) 
Special Hui 
Quick Bowie Gum 
King Ah Kum (good as gold) [Female] 
Sweet Albert Yuen 
Romeo Ng 
Ha Sai Yuk 
Jiang Chuen-Chun 
Judge Lung 
Xiu Fan-Kei 
Hu Weiqiang 
Ng Kwun-Yu [Female] 
Lee Ding-bang (protect country) 
Tricky Liu 
Swingin' Tony Cong 
Zhu Yuejiu 
Pao Meiying (beautiful flower) [Female] 
Mad Teddy Cong 
Chucky Lee 
Hardass Tang 
Yuen An (peace) 
Law Yuejiu 
Z.Z. Kuk 
Ba Tao 
Little Brother Zhou 
Jimmy Zeng 
Song Xiaopeng 
Jenny Kun [Female] 
Rosie Han [Female] 
Hophead Mo 
Jianbua Kiu-Wai 
Fong De-shi (a man of virtue) 
Grasshopper Jianbua 
Yun Lok (happiness) 
Grasshopper Yun 
Duncan Chin 
Willow Liang [Female] 
Blacky Lei 
Denny Lau 
Shing Kuai Hua (mallow blossom) [Female] 
Frances Kou [Female] 
Sun Ming-Yam 
Yen Hu (tiger) [Female] 
Ho Yuwei 
Liu Hui [Female] 
Emily Wu [Female] 
Knuckles Lam 
Davy Sik 
Smokin' Willy Fang 
Mak Runming 
Denny Hu 
Mak Anguo (protect country) 
Danny Zheng 
Fast Toby Zhu 
Sweet Ken Yang 
Tieh Min 
Sad Teddy Sheng 
Tsang Tat-Ming 
Romeo Hsiao 
Sik Fui-On 
Tam Shing (victory) 
Opal Lan [Female] 
Larry Su 
Cong Chu Mei 
Ho Meiying (beautiful flower) [Female] 
Yen Siu-Chang 
Eternity Han [Female] 
Adrienne Zhu [Female] 
Weird Willy Law 
Danny Ma 
Tan Chin-Shek 
Little Brother Mo 
Kwan Gan (dare, adventure) 
Toby Li 
Rusty Hsiao 
Lilith Tang [Female] 
Hui Yuet (moon) [Female] 
Mad Bobby Kai 
Andy Fong 
Kok Zhihuan (ambitious) 
Ugly Yung 
Blacky Tang 
Strong Chucky Zhu 
Blue Sheng 
Heavy Ti 
Rosie Ma [Female] 
Flower Tsai [Female] 
Sylvia Gao [Female] 
Blue Yang 
Strong Willy Woo 
Teddy Tam 
Melanie Kai [Female] 
Yung Tse [Female] 
Slick Stanley Hui 
Lee Cheh 
Fang Qiurui [Female] 
Godfather Cheng 
Ma Ning 
Tieh Kit-wai 
Tsang Jiahui (nice) [Female] 
Madame Tong 
Zheng Chi-Wai 
Smooth Harry Lan 
Mad Tommy Chiao 
Shirley Law [Female] 
Swingin' Sammy Lee 
Bad Andy Yip 
Wu Feng 
Gum Shing (victory) 
Mr. Hsiao 
Wendy Gum [Female] 
Bad Willy Tsui 
Larry Yau 
Kai Shu-sai-chong (happy all his life long) 
He Shen (spirit, deep thought) 
Tong Mu Tan (tree peony blossom) [Female] 
Swank John Kwok 
Yuen Chi-Wai 
Ba Sying (star) 
Stiff Toby Jianbua 
Wong Shaoqiang (strong and profound) 
Shing Ling (delicate and dainty) [Female] 
Ollie Yun 
Albert Pien 
Lang Guotin (polite, firm, strong leader) 
Sapphire Wang [Female] 
Positive Lau 
Tah Guotin (polite, firm, strong leader) 
Chan Kang 
Liu Huifang (nice fragrance) [Female] 
Mo Nuwa (mother goddess) [Female] 
Ng Peng 
Fast Ollie Ho 
Teresa Huang [Female] 
Hacksaw Yuen 
Huang Shun 
Sharp Tony Pao 
Tequila Cong 
Winchester Hsiao 
Violet Yi [Female] 
Young Tommy Sheng 
Automatic He 
Smilin' Bowie Yuan 
Godfather He 
Tsang Te (special) [Female] 
Tieh Jiahui (nice) [Female] 
Black Robbie Fang 
Ha Ka 
Eternity Fang [Female] 
Chang Te 
Mary Pien [Female] 
Chan Shipeng 
Cool David Huang 
"I KILL YOU!" Li 
Tong Baio 
Electric Ken Wang 
Markie Law 
Mok Tak-Wah 
Cool Jack Gao 
Li Sze 
One Eye Pien 
Sik Yuet (moon) [Female] 
Ba Manchu (pure) 
David Cheng 
Straight Jackie Miu 
Slick Eddie Yang 
Sammy Fan 
Hammer Lee 
Adrienne Jiang [Female] 
Becky Cheng [Female] 
Tang Ming-hua (tomorrow's flower) [Female] 
Old Fashioned Tan 
Larry Yung 
Shih Wu 
Lung Fu 
Xu Xuedi [Female] 
Lam Ding-bang (protect country) 
Dark Teddy Tong 
Ricky Wu 
Ollie Ho 
Old David Tsui 
Bennie Lan 
Jerry Chang 
Lai Park (the cypress trees) 
Burton Pao 
Porphyry Tan [Female] 
Yen Chao-xing (morning star) [Female] 
Straight Mikey Pao 
Susie Dee [Female] 
Yiu Guotin (polite, firm, strong leader) 
Ti Sying (star) [Female] 
Kok Hark 
Harry Kok 
Kelly Cheng [Female] 
Harry Lang 
Frances Gum [Female] 
Pinky Zhou 
Xu Wang (hope or wish) 
Yun Sze 
Kara Lam [Female] 
Sik Te (special) [Female] 
Dee Tu (jade) [Female] 
Tommy Tong 
Toby Zeng 
Porphyry Gao [Female] 
Ying Shen (spirit, deep thought) 
Maverick Hui 
Pak Yong [Female] 
Cong Sau-Yin 
Positive Jiang 
Thunderin' Jack Cheng 
Fast Eddie Wang 
Leung Sau-Yin 
Stiff Larry Li 
Davy Gum 
Sweet Victor Zheng 
Bad David Wu 
Quick Scottie Shing 
Kara Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Mo Chu Hua (chrysanthemum) [Female] 
Long Time Hui 
Leung Zhiyuan (ambition) 
Yu Kungzheng 
Stanley Zhu 
Napoleon Zhang 
Jack Zheng 
Ho Chih 
Maverick Wang 
Bennie Kwan 
Ma Chen (vast, great) 
Emily Yiu [Female] 
Shih Kien 
Ho Kue Ching (sounds good) [Female] 
Barbie Tang [Female] 
Lang Lixue (beautiful snow) [Female] 
Yun Qiurui [Female] 
Lam De-shi (a man of virtue) 
Rusty Yun 
Mak Tu (jade) [Female] 
Yi Shaoqiang (strong and profound)