250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Wed Apr 24 18:00:02 UTC 2019

-------------------------------------------------------------------------------

Zhou Pa 
Fong Tak-Wah 
Dirty Charlie Pao 
Zhu Shun 
Old Fashioned Xiu 
Ying Liang (good, excellent) 
Emily Lang [Female] 
Yiu Chi-Hei 
Mok Ah Cy (lovely) [Female] 
Ng Anguo (protect country) 
Cheng Zhen [Female] 
Denny Ba 
Tsang Anguo (protect country) 
Cruel Terry Law 
Vicky Hui [Female] 
Golden Eddie Zhu 
Law Fai (growth, beginning, or fly) 
Thunderin' Victor Law 
Ng Chu Hua (chrysanthemum) [Female] 
Yung Tao (peach) [Female] 
Law Keung (universe) 
Long Time Mo 
Tan Hwei-ru (wise, intelligent) [Female] 
Davy Jiang 
Sheng Kwong (broad) [Female] 
Tricky Liang 
Willy Tah 
Stiff Charlie Lan 
Tong Siu-Chang 
Sapphire Jiang [Female] 
Mo Haifeng 
Woo Siu-Chang 
Swingin' Markie Pao 
Bazooka Jianbua 
Kim Lau [Female] 
Bad Robbie Lo 
Yu Qiurui [Female] 
Chan Yanhong [Female] 
Chin Guotin (polite, firm, strong leader) 
Hui Lin (beautiful jade) [Female] 
Dynamite Jiang 
Rosie Sik [Female] 
Daisy Chain Xiu 
Stiff Larry Wu 
DeeDee Gao [Female] 
Kou Jing-wei (small bird) [Female] 
Tieh Kien 
Sad John Chan 
Kim Hu [Female] 
Jimmy Lau 
Lei Shilin (intellectual) 
Gigi Leung [Female] 
Aimee Chiao [Female] 
Miss Law 
Fong Tse [Female] 
Lee Lan [Female] 
Cruel Chucky Law 
Kara Haifeng 
Qiu Sze 
Larry Wang 
Chin Hop (agreeable) 
Sun Min 
Young Frankie Kwan 
Lo Dai-Muk 
Hu Qun [Female] 
Mr. Gao 
Long Time Tsui 
Lei Li Hua (pear blossom) [Female] 
Tong Mu Lan (magnolia blossom) [Female] 
Sucker Punch Wang 
Cong De-shi (a man of virtue) 
Ying Hing-kai 
Flash Bowie Yau 
Alexis Lau [Female] 
Nancy Liang [Female] 
Fan Runming 
Hardass Tam 
Platypussy Tsui 
Hophead Kuk 
Qiu Yow (feminine) [Female] 
Chan Zhihuan (ambitious) 
Kun Yan [Female] 
April Sheng [Female] 
Fat Sau-Lung 
Pien Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Icepick Pien 
Kwok Jiani [Female] 
Drunken Tieh 
Artillery Hsiao 
Jerry Fan 
Ng Wing-heng 
Silky Tieh 
Danny Wu 
Stiff Willy Kou 
Norman Cheng 
Kim Lam [Female] 
Tah Quon (bright) 
Shih Mu Tan (tree peony blossom) [Female] 
Romeo Yang 
Woo Chow (summer) [Female] 
Sun Suk Wah 
Wang Peihsi [Female] 
Scarface Ng 
Xiu Lieh 
Zhang Jaw-long (like a dragon) 
Fan Loo 
Fennie Ying [Female] 
Young Larry Tseng 
King Hung (great) 
Old Jackie Zhou 
Victor Cong 
Flash Jack Lai 
Judge Lan 
Tsui Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Vivian Qiu [Female] 
Ugly Ba 
Eternity Yen [Female] 
Duncan Kok 
Eternity Zeng [Female] 
Cong Mu Lan (magnolia blossom) [Female] 
Yang Lian (the graceful willow) [Female] 
Sik Shun 
Wang Chyou (autumn) [Female] 
Qiu Kwong (broad) [Female] 
Lucky Shih 
Pak Mingxing [Female] 
Xu Rufen (nice fragrance) [Female] 
Strange Frankie Kwok 
Teddy Lung 
Kwan Liping [Female] 
Weird Terry Wu 
Yen Xiulan [Female] 
General Fat 
Hou Yuet (moon) [Female] 
Annie Kou [Female] 
Weird Ricky Ti 
Stiff Ricky Lang 
Gina Yiu [Female] 
Sick Boy Tsai 
Leung Szu [Female] 
Scottie Mo 
Kok Gangsheng 
Miu Yanjun [Female] 
Bobby Mo 
Royale Woo 
Wei Mu Lan (magnolia blossom) [Female] 
Black Buddy Yun 
Bad John Ng 
Flower Jiang [Female] 
Harmony Song [Female] 
Davy King 
Cruel Toby Yuen 
Sheng Chen (vast, great) 
Danny Mo 
Jackie Ha 
Bad Larry Mak 
Comrade Chin 
Jiang Man-Tat 
Kim Lo [Female] 
He Yuying (jade flower) [Female] 
Ying Guotin (polite, firm, strong leader) 
Tsui Sing-Mo 
Jackie Gao 
April Lau [Female] 
Mak Hui [Female] 
Winchester Lo 
Willy Zheng 
Cong Zhihuan (ambitious) 
Kou Jiani [Female] 
Philip Jianbua 
Susie Ba [Female] 
Black Willy Chiao 
Icepick Lung 
Mikey Ni 
Xu Ming-tun (intelligent heavy) 
Tseng Hop (agreeable) 
Master Xiu 
Swingin' Danny Hu 
Strange Willy Yuan 
Electric Charlie Sun 
Hammer Yiu 
Wu Wang (hope or wish) 
Chen Shilin (intellectual) 
Wang Fei 
Dynamite Jianbua 
Su Siu-Lang 
Freddie Tam 
Miu Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Fong Da-xia (long summer) [Female] 
Hu Keung (universe) 
Vigorous Xiu 
Betty Shing [Female] 
Emily Han [Female] 
Electric Andy Chin 
Dark Buddy Tah 
Cool Harry Shing 
Harmony Yuan [Female] 
Harry King 
Frankie Shiu 
Happy Johnny Huang 
Ying Ka-Yan 
Andy King 
Andy Ha 
Smilin' Jack Kou 
Gao Yu (universe) 
Mo Sying (star) [Female] 
Bobby Chang 
Stephen Chen 
Wu Guan-yin (goddess of mercy) [Female] 
Hu Ushi (the ox) [Female] 
DeeDee Kun [Female] 
Ollie Ying 
Kelly Huang [Female] 
Sheri Yuan [Female] 
Coral Woo [Female] 
Tiffany Sun [Female] 
Pearl Shing [Female] 
Annie Zhang [Female] 
Machine Gun Law 
Li Shipeng 
Fang Hui [Female] 
Wendy Yi [Female] 
Shih Anguo (protect country) 
Ho Dewei (highly virtuous) 
Ricky Chiao 
Sik Shipeng 
Long Time Lam 
Kerry Ma [Female] 
Swank Jerry Law 
Albert Tsang 
Mok Kung 
Opal Tsui [Female] 
Fang Wang (hope or wish) 
Bazooka Hou 
Jiang Wing (glory) 
Cynthia Yu [Female] 
Martini Cong 
Kun Ping (duckweed) [Female] 
Two Fist Mo 
Weird Bowie Pao 
Joe Don Ni 
Woo Yong [Female] 
Platypussy Lau 
Annie Lee [Female] 
Gum Yixiao 
Li Jet 
Jiang Sau-Hin 
Sik Zhihuan (ambitious) 
Song Siu-Lang 
Swingin' Robbie Su