250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Thu Nov 23 15:00:26 UTC 2017

-------------------------------------------------------------------------------

Harmony Sun [Female] 
Kuk Ming-tun (intelligent heavy) 
Frankie Tsai 
Gao Chi (the younger generation) 
Ricky Ba 
Huang Lieh 
Winchester Tan 
Mr. Kun 
Tora! Tora! Kok 
Han Ying-Hung [Female] 
Woo Fung (bird) [Female] 
Stiff Ken Ng 
Gum Chi (the younger generation) 
Sammy Sheng 
Machine Gun Dee 
Harry Hou 
Chang Chia-liang 
Mak Yifu 
Swingin' David Ying 
Harry Chan 
Zhu Xiu Mei (beautiful plum) [Female] 
Winchester Shiu 
Tong Ah Cy (lovely) [Female] 
Teresa Lo [Female] 
Lee Manchu (pure) 
Icepick Lang 
Kun Kien 
Harmony Miu [Female] 
Sik Anguo (protect country) 
Lung Meh-funh (pretty or beautiful phoenix) [Female] 
Yung Chung (intelligent) 
Kun Meh-e (beautiful posture) [Female] 
Charlie Chiao 
Xiu Fui-On 
Flower Kwan [Female] 
Huang Ji-Dan 
Shing Lok (happiness) 
Yun Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Qiu Haixia [Female] 
Law Guotin (polite, firm, strong leader) 
Old Bobby Wang 
Cassandra Ni [Female] 
Melodious Tsai 
Zheng Kit-Ying [Female] 
Walker Kok 
Gum De-shi (a man of virtue) 
Tsui Min [Female] 
Willy Pak 
Mo Yixiao 
Godfather King 
Heavy Su 
Thunderin' Markie Wu 
Tang Sze 
Mary Fat [Female] 
Tan Mu Lan (magnolia blossom) [Female] 
Pinky Dee 
Lan Yixiao 
Silent Yiu 
Nina Woo [Female] 
100% Tseng 
Yip Huang Fu (rich future) 
Lan Kien 
Sapphire Leung [Female] 
Kuk Yu (universe) 
B.B. Kuk 
Straight Johnny Sun 
Jianbua Jaw-long (like a dragon) 
Knuckles Leung 
Tsien Huifang (nice fragrance) [Female] 
Yu Shipeng 
Lan Ming-hua (tomorrow's flower) [Female] 
Wei Lingjuan [Female] 
Mad Bennie Ha 
Porphyry Shing [Female] 
K.K. Law 
Karen Lung [Female] 
Heavy Fang 
Lee Da Chun (long spring) [Female] 
Zheng Te 
Long Time Ying 
Happy Robbie Xiu 
Sharp Larry Fan 
Thunderin' Bobby Ying 
Huang Guan-yin (goddess of mercy) [Female] 
Patti Zeng [Female] 
Flash Stanley Tan 
Shiu Li (strength) 
Cultural Revolution Huang 
Kelly Su [Female] 
Burton Tieh 
Nancy Su [Female] 
Gigi Kuk [Female] 
Jerry Kou 
Flower Hui [Female] 
Go Go Tah 
Cynthia Yau [Female] 
Bennie Kwan 
Su Juijuan [Female] 
Charlie Lei 
Sad Andy Yang 
Toby Jianbua 
Norman Mok 
Maximum Ying 
Denny Ni 
Qiu Cheung (good luck) 
Chan Chin-Shek 
Annie Lee [Female] 
Platypussy Hsiao 
Woo Liang (good, excellent) 
Judge Cong 
Thunderin' Bennie Mak 
Flower Lee [Female] 
Freddie Yuan 
Ni Siu-Lang 
Robbie Ng 
Wiseguy Song 
Hsiao Song 
Davy King 
Yuen Shipeng 
Shing Xiu Mei (beautiful plum) [Female] 
Bad Victor Yang 
Dirty Eddie Lee 
Chen Manchu (pure) 
Vivian Ha [Female] 
Gao Lian (the graceful willow) [Female] 
Happy Buddy Tah 
Flower Lam [Female] 
Zhou Kit-Ying [Female] 
He Fui-On 
Tequila Miu 
Tiffany Yen [Female] 
Tong Jin (gold) 
Golden Jack Zhang 
Gao Chih 
Ba Ding-bang (protect country) 
Cultural Revolution Kuk 
Fast Davy Yau 
Chucky Lan 
Kun Kar-King 
Swank Sammy Sheng 
Teddy Gao 
Fang Liang (good, excellent) 
Burton Pak 
Jerry Mo 
Chen Kwun-Yu [Female] 
Philip Lai 
Stanley Kuk 
Sylvia Lei [Female] 
Yip Kwok-Bun 
Pak Yuefang [Female] 
Chiao Tai 
Gigi Tong [Female] 
Ho Shun-Kwan [Female] 
Lightning Liu 
Toby Tseng 
Yiu Yow (feminine) [Female] 
Hou Eu-meh (especially beautiful) [Female] 
Huang Xilan [Female] 
Hard John Yang 
Hu Linwei [Female] 
Delia Lung [Female] 
Kerry Ni [Female] 
Li Weiqiang 
Ng Ying [Female] 
Ying Shipeng 
Ma Peijun [Female] 
Shirley Sik [Female] 
Pak Ming-tun (intelligent heavy) 
King Cheung (good luck) 
Ba Xingjiang [Female] 
Kwan Yuk (moon) [Female] 
Tommy Jiang 
Z.Z. Jianbua 
Pearl Ha [Female] 
Ricky Tong 
Bad Stanley Woo 
Ng Zhu 
Hsiao Man 
Wei Yuwei 
Flash Tony Zhang 
Xu Li Hua (pear blossom) [Female] 
Walker Chiao 
Song Fu 
Teddy Lo 
Miu Li (strength) 
Freddie Miu 
Hou Wang (hope or wish) 
Huang Yueqin (moon-shaped lute) [Female] 
Cool Freddie Yu 
Susie Kai [Female] 
Sylvia Yuen [Female] 
Ha Te (special) [Female] 
Wang Te 
Fong On (peace) 
Blacky Mak 
Kara Yu (universe) 
Cassandra Xiu [Female] 
Delia Shih [Female] 
Shing Siu-Chang 
Eternity Ba [Female] 
Yu Kwok-Bun 
Wang Fu 
Lee Sze 
Strange Bowie Lau 
Dynamite Zeng 
Sun Hu 
Blackjack Tong 
Happy Liu 
Leung Wai-Tak 
Bazooka Yung 
Ti Zhixin (a man of ambition) 
Yau Sing-Mo 
Flash Jackie Cong 
Frankie Hui 
Eternity Zhu [Female] 
Eternity Yau [Female] 
Cool Andy Kok 
Ugly Kara 
Chin Chen [Female] 
Pak Jiahui (nice) [Female] 
Zheng Gangsheng 
Johnny Lo 
Xiu Eu-meh (especially beautiful) [Female] 
Yu Rongfang [Female] 
Sick Boy Su 
Smooth Denny Lei 
Tommy Fong 
Sylvia Jiang [Female] 
Old Fashioned Lo 
Candy Tsui [Female] 
Kerry Sik [Female] 
Breaker Kwan 
Liu Wei 
Lung Fui-On 
Tsai Meizhen (beautiful pearl) [Female] 
Han Kam-Kong 
Hard Teddy Dee 
Yen Shing (victory) 
Wiseguy Qiu 
Cheng Kar-Ying 
Chin Ding-bang (protect country) 
Ollie Han 
Kwok Tat-Ming 
Opal Ni [Female] 
Aimee Sun [Female] 
Lai Xiaopeng 
Yuan Tung (all, universal) 
Kok Meizhu [Female] 
Vivian Mok [Female] 
Little Brother Zhu