250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Wed Aug 15 18:45:02 UTC 2018

-------------------------------------------------------------------------------

Zhou Jun (truth) 
Dee Kungzheng 
Hot Jerry Kun 
Ba Shen (spirit, deep thought) 
Perry Lung 
Zhang Yixiao 
Ying Loo 
Plastic Lan 
Pao Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Cruel Stanley Yau 
Shirley Ma [Female] 
Kara Ba [Female] 
Zhu Fung (bird) [Female] 
Mad Toby Lei 
Hu Kien 
Tseng Lee (plum) [Female] 
Chang Shoi-ming (life of sunshine) 
Drunken Kuk 
Kwok Shaoqiang (strong and profound) 
Chin Ying [Female] 
Bad Jack Miu 
Smokin' Barry Yu 
Yuen Zhixin (a man of ambition) 
Jenny Gum [Female] 
Cynthia Li [Female] 
Yi Kuan-tai 
Cong Ming-hua (brilliant, elite) 
Cong Far (flower) [Female] 
Sammy Xu 
Danny Zhou 
Plastic Su 
Mo Ming-Yam 
Dark Larry Yang 
Pien Chiu-Wai 
King Hu 
Teresa Xu [Female] 
Coral Miu [Female] 
Cheng Jet 
Sheri Zhou [Female] 
Lau Jiani [Female] 
Z.Z. Yi 
Frances Yang [Female] 
Yang Kuan-tai 
Law Sau-Hin 
Melanie Ha [Female] 
Zhou Chiu-Wai 
Gao Tong-ngo (Eastern Hill (good Feng Shui)) 
Ba Kit-wai 
Sun Hui [Female] 
Pinky Tan 
Emily Lang [Female] 
Bobby Lam 
Cool Buddy Gao 
Cruel Jack Yip 
Kara Zhihuan (ambitious) 
Vicky Ni [Female] 
Yiu Zhixin (a man of ambition) 
Danny Yuen 
Chucky Shing 
Cheng Guoqiang 
Burton Pak 
Scottie Xu 
Smokin' Buddy Shih 
Tong Lihwa (a Chinese princess) [Female] 
Sloppy Hou 
Emily Zhou [Female] 
Liberation Liang 
Sharp Bowie Sik 
Kuk Chi-Wai 
Vicky Kai [Female] 
Sik Yifu 
Shing Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Sick Boy Song 
Daisy Chain Lam 
Sun Lian (the graceful willow) [Female] 
Venomous Tah 
Davy Sun 
Zeng Kit-Ying [Female] 
Yun Huifang (nice fragrance) [Female] 
Lan Lap-Man 
Sharp Denny Liang 
Jiang Huang Fu (rich future) 
John Dee 
Jiang Cheung (good luck) 
Jadefinger Tam 
Lung Chiu-Wai 
Ice Ice He 
Ox Face Wong 
Sun Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Lightning Lee 
Fat Guotin (polite, firm, strong leader) 
Mo Meizhu [Female] 
Napoleon Tan 
Quick Scottie Dee 
Yung Peng 
Little Brother Wong 
Vivian Lam [Female] 
Qiu Ka-Yan 
Mak Kar-King 
Sick Boy Liu 
Cynthia Yang [Female] 
Tan Chiu-Wai 
Eternity Ying [Female] 
Ha Huifang (nice fragrance) [Female] 
Kwok Ah Cy (lovely) [Female] 
Dark Andy Yip 
Robbie Ying 
Hou Kuai Hua (mallow blossom) [Female] 
Stanley Hou 
Norman He 
Kun Yifu 
Shirley Gum [Female] 
Han Kong (glorious, sky) 
Sylvia Pien [Female] 
Susie Yiu [Female] 
Straight Willy Ying 
Stanley Xiu 
Rosie Song [Female] 
Electric Bowie Sun 
Swank Freddie Lai 
Su Yuefang [Female] 
Cool Eddie Kwan 
Hou Hop (agreeable) 
Quick Ollie Chiao 
Melanie Sheng [Female] 
Woo Ming-hua (brilliant, elite) 
Stanley Tieh 
Teddy Lo 
Smilin' Frankie Ma 
Stiff Stanley Tan 
Jimmy Hu 
Yau De-li (virtuous) 
Qiu Zhu 
Gigi Mo [Female] 
Ba Xiaoqin [Female] 
Sweet Robbie Yuen 
Mad Andy Chen 
Kuk Dai-Muk 
Xu Dai-Muk 
Hot Bobby Wu 
Porphyry Zeng [Female] 
Tsai Jet 
Ox Face Cong 
Lo Ning 
Tseng Hark 
Porphyry Ni [Female] 
Yip Szu [Female] 
Strong Teddy Ying 
Mok Liping [Female] 
Weird Charlie Mok 
Burton Yu 
Gum Lihwa (a Chinese princess) [Female] 
Lei Liang-de 
Hard Harry Mok 
Bomber Kun 
Yip Kar-Ying 
Sapphire Lai [Female] 
Winchester Tong 
Long Time Tang 
Lai Kuei-ling 
Mikey Yip 
Pao Yow (feminine) [Female] 
Lo Fang (fragrant) [Female] 
Cheng Siu-Lang 
Hard Bowie Shiu 
Jack Yi 
Freddie Yu 
Cool Larry Yau 
Sweet Harry Lee 
Li Kwun-Yu [Female] 
Necessary Lee 
Kara Pien [Female] 
Fast Tommy Chin 
Yuen Dai-Muk 
Shiu Ho (the good) 
Nancy Kok [Female] 
Leung Da Chun (long spring) [Female] 
Speedy Tong 
Vivian Pao [Female] 
Smokin' Jimmy Ying 
Cruel Mikey Chiao 
Yun Kang 
Sad Sammy Ha 
Grasshopper Tang 
Vicky Liang [Female] 
Eddie Lai 
Johnny Woo 
Romeo Ni 
Nina Lung [Female] 
Lee Min [Female] 
Chan Weiqian 
Pak Song 
Frances Fat [Female] 
Kou Hing-kai 
Kara Yuehai (beautiful moon) [Female] 
Hard Bowie Tsai 
Gigi Tam [Female] 
Lang Weiqiang 
Gum Man 
Yip Chia-liang 
Kuk Yanhong [Female] 
Max Lau 
Rusty Sheng 
Mo Quon (bright) 
Miss Ba 
Dynamite Yip 
Fast David Tang 
Yau Yifu 
Adrienne Ti [Female] 
Harry Han 
Mad Ken Yuan 
Bomber Han 
Pak Ming-Yam 
Fang Hing-Hong 
Lam Mei (beautiful, plum, sister, rose) [Female] 
Scarface Kou 
Rum Punch Chan 
Alexis Kok [Female] 
Liu Yuying (jade flower) [Female] 
Xu Manchu (pure) 
Ma Weihong [Female] 
Liberation Yuan 
Sylvia Kou [Female] 
Comrade Wong 
Ng Peipei [Female] 
Cool Davy Kou 
Wong Baio 
Jiang Jun (truth) 
Sidecar Tah 
Tseng Wai-Tak 
Tsang Yuk (moon) [Female] 
Mo Ding-bang (protect country) 
Quick Teddy Tsien 
Sad Freddie Fang 
Joe Don Chen 
Mikey Zhou 
Hardass Wang 
Mr. Ba 
Betty Tong [Female] 
Napoleon Tah 
Vigorous Hsiao 
Napoleon Kun 
Law Huang Fu (rich future) 
Fang Sheu-fuh (elegant phoenix) [Female] 
Winchester Tah 
Breaker Gum 
Mok Jun (truth) 
Lang Wang (hope or wish) 
Eddie Kou 
Black Denny Zeng