250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Tue Sep 26 21:45:02 UTC 2017

-------------------------------------------------------------------------------

DeeDee Kwan [Female] 
Eternity Han [Female] 
Perry Hu 
Knuckles Xu 
Xiu Lap-Man 
Wong Qianru (nice smile) [Female] 
Yip Gan (dare, adventure) 
Karen Wong [Female] 
Eugene Kuk 
Dee Fan-Kei 
Rum Punch Mo 
Sweet Albert Woo 
Vivian Fan [Female] 
Xu Tu (jade) [Female] 
Electric Davy Tieh 
Robbie Huang 
Lord Leung 
Eternity Dee [Female] 
Old Bowie Lan 
Mad Jack Tsui 
Swingin' Andy Shih 
Ti Hing-Hong 
Mo Sying (star) [Female] 
Larry Fong 
Tan Gong 
Godfather Huang 
Napoleon Yi 
Kenny Lai 
Ho Zhixin (a man of ambition) 
Venomous Xiu 
Kuk Shing (victory) 
Ti Ping (duckweed) [Female] 
Yu Yuejiu 
"I KILL YOU!" Kwan 
Teresa Han [Female] 
Wei Yong [Female] 
Tieh Sying (star) 
Kara Jiang [Female] 
Artillery Yuan 
Mo Eu-funh (playful phoenix) [Female] 
Jack Lau 
Zhu Rufen (nice fragrance) [Female] 
Cool Freddie Zhou 
Maverick Qiu 
Shih Kien 
Fast Bennie Ho 
Quick Willy Ma 
Kelly Kuk [Female] 
Kai Shilin (intellectual) 
Pearl Yen [Female] 
Lai Lien (lotus) [Female] 
Gina Chin [Female] 
Zeng Kuang 
Jack Yen 
Strong Freddie Miu 
Sucker Punch Tsai 
Aimee Kok [Female] 
Strange Rusty Zhang 
Mak Xiaojun [Female] 
Violet Zeng [Female] 
Sucker Punch Shiu 
Toughy Mak 
Sun Shen (spirit, deep thought) 
He Sau-Hin 
Hophead Su 
Jackie Fan 
Ha Lap-Man 
Eternity Xiu [Female] 
Vicky Lau [Female] 
Shing Lixue (beautiful snow) [Female] 
Wei Jian-jie 
Golden Albert Hu 
Denny Kai 
Wang Sing-Mo 
Denny Yung 
Fast Larry Kok 
Bennie Wang 
Lo Peihsi [Female] 
Zhu Te (special) [Female] 
Black Bennie Ying 
Melanie Fang [Female] 
Chucky Yung 
Josie Mo [Female] 
Jackie Kwok 
Lucky Barry Hu 
Tong Tung (all, universal) 
Debbie Fong [Female] 
Zhou Lieh 
Alexis Fan [Female] 
Zhang Manchu (pure) 
Maverick Tong 
Violet Mak [Female] 
Yuan Meh-e (beautiful posture) [Female] 
Blacky Han 
Smokin' Chucky Fan 
Betty Kun [Female] 
Chen Yixiao 
Hsiao Ching-Hsia [Female] 
Pien Tat-Ming 
Cruel Willy Kai 
Betty Tan [Female] 
Miss Lam 
Debbie Chan [Female] 
Xu Fai (growth, beginning, or fly) 
Lightning Ying 
Andy Dee 
Lo Chi-Wai 
Silent Tang 
Ma De-li (virtuous) 
Lam Liang (good, excellent) 
Josie Ha [Female] 
Leung Qing [Female] 
Fan Kien 
Brigitte Qiu [Female] 
Zhang An (peace) 
Smokin' Bennie Yuan 
Sun Rongfang [Female] 
Black Rusty Tsien 
Dark Teddy Fan 
Cool Eddie Tsien 
Sik Yueqin (moon-shaped lute) [Female] 
Su De-shi (a man of virtue) 
Strong Bennie Sun 
Jiang Suk Wah 
Cool Andy Kai 
Fang Sing-Mo 
Burton Ti 
Kara Kai [Female] 
Patti Kun [Female] 
Sun Xiulan [Female] 
Blackjack Zheng 
Burton Chen 
Machine Gun Pao 
Vigorous Ma 
April Pao [Female] 
Lucky Bobby He 
Lei Kar-Ying 
Yuan Tai 
Lo Tao 
Ti Tung (all, universal) 
Hou Ning 
Han Hing-Hong 
Angel Yau 
Ollie Wang 
Lee Kung 
Norman Sun 
Lau Hop (agreeable) 
Wong Sai Yuk 
Sun Hing-Hong 
One Eye Wu 
Joe Don Chan 
Golden Kenny Tieh 
Freddie Liu 
Yu Qun [Female] 
Sharp Danny Sun 
Tang Juijuan [Female] 
Yuan Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Sik Song 
Tsai Yuk (moon) [Female] 
Yip Huifang (nice fragrance) [Female] 
Jiang Shaoqiang (strong and profound) 
Black Barry Tsang 
Kai Lap-Man 
Annie Zhu [Female] 
Strange Frankie Woo 
Kai Chiu-Wai 
Blackjack Pien 
Yi Li (strength) 
Johnny Yiu 
Song Ming-hua (tomorrow's flower) [Female] 
Happy Eddie Mo 
Joe Don Tang 
Gao Guotin (polite, firm, strong leader) 
Sik Yanhong [Female] 
Fennie Ma [Female] 
Venomous Shiu 
Kerry He [Female] 
Wei Siu-Chang 
Song Mu Lan (magnolia blossom) [Female] 
Hammer Sun 
Winchester Lo 
Chan Sing-Yi 
Porphyry Shih [Female] 
Maverick Xu 
Fan Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Stephen Qiu 
Mok Hing-Hong 
Gigi Xu [Female] 
Yuan Chuen-Chun 
Nancy Yip [Female] 
Old Ollie Mok 
Lam Shun 
Han Sya (summer) [Female] 
Royale Zeng 
Sapphire Chang [Female] 
Sylvia Wong [Female] 
Sucker Punch Lau 
Shiu Kuai Hua (mallow blossom) [Female] 
Bomber Fat 
Wong Kiu-Wai 
Patti Zhang [Female] 
Winchester Lei 
Thunderin' Buddy Hui 
Strong Mikey Lai 
Zeng Eu-funh (playful phoenix) [Female] 
Tsui Guan-yin (goddess of mercy) [Female] 
B.B. Yi 
Gigi Mok [Female] 
Slick Mikey Yung 
Jackie Wong 
Denny Chang 
Perry Yung 
Eugene Yuan 
Tsai Suk Wah 
Rosie Zhou [Female] 
Yip Gan (dare, adventure) 
Flower Chang [Female] 
Annie Sik [Female] 
Rusty Sun 
Kara Gangsheng 
Patti Fat [Female] 
J.J. Fan 
Smilin' Charlie Hou 
Yau Ming-hua (brilliant, elite) 
Shing Xiaolan [Female] 
Chen Chu Hua (chrysanthemum) [Female] 
Zhu Kwok-Bun 
Blackjack Yuen 
Kou Mingxing [Female] 
Chen Kuei-ling 
Tommy Gum 
Cultural Revolution Pien 
Swingin' Ollie Pien 
Wei Wang (hope or wish) 
Yip Ka 
Nina Mak [Female] 
Golden Tony Tah 
Yuen Yuzhu [Female] 
Perry Mak 
Sik Hou 
Lightning Tieh 
Patti Yang [Female] 
Tieh Kuan-tai 
Wong Weiqiang 
Smooth Tommy Yi 
Eddie Tieh 
Screwdriver Zhang 
Hu Baio 
Tang Shoi-ming (life of sunshine) 
Li Liang (good, excellent)