250 Names for Feng Shui!

Feng Shui is a fabulous roleplaying game, full of chop-socky, both-guns-blazin' action. Inspired by Hong Kong action movies, the characters often have names that mix English and Chinese elements, sometimes with tongue firmly in cheek.

These names were generated by a messy script that may never be released, but you can look at my datafiles.

This page is updated and refreshed every 15 minutes to give you a fresh batch of names.

If the meaning of the given name (the 2nd and 3rd parts of a Chinese name) is known, it is given in parentheses.

-------------------------------------------------------------------------------

This file was created:
Sun Feb 16 19:00:01 UTC 2020

-------------------------------------------------------------------------------

Cynthia Tieh [Female] 
Sik Gan (dare, adventure) 
Adrienne Sheng [Female] 
Hui Kar-Ying 
Hammer Tan 
Jianbua Dai-Muk 
Jackie Yun 
Vicky Sun [Female] 
Wang Chuen-Chun 
Leung Liping [Female] 
Opal Kwan [Female] 
Jiang Cheh 
Yuen Sying (star) 
Coral Dee [Female] 
Walker Hou 
Mr. Yuan 
Electric Albert Yung 
Shirley Tsai [Female] 
Teddy Kwok 
Tang Yuk (moon) [Female] 
Toby Ha 
Ni Rongfang [Female] 
Cong Yifu 
Tam Cheh 
Law Weiqiang 
Tseng Ho-Win (a loyal swallow) [Female] 
Sik Hou 
Hard Ricky Yiu 
Mad Jackie Kara 
Shing Weiqian 
Atomic Pien 
Mo Kit-wai 
Stephen Yung 
Jerry Woo 
Artillery Kuk 
Scottie Huang 
Tsai Sying (star) [Female] 
Shing Jaw-long (like a dragon) 
Mok Ah Cy (lovely) [Female] 
Mok Yixiao 
Nina Pao [Female] 
Teresa Yau [Female] 
Han Ah Kum (good as gold) [Female] 
Red Qiu 
Ricky Tseng 
Betty Ng [Female] 
Kara Guan-yin (goddess of mercy) [Female] 
Shing Jian-jie 
Jianbua Man 
Susie Tong [Female] 
Ho Lee (plum) [Female] 
Silky Leung 
Mo Yuzhen (jade gem) [Female] 
Hard Mikey Yang 
Tseng Ka-Yan 
Lo Haifeng 
Tsien Fang (fragrant) [Female] 
Cruel Robbie Kok 
Z.Z. Kou 
Fat Shaoqiang (strong and profound) 
Tsui Yong [Female] 
Ricky Wong 
Teddy Zhu 
Strange Charlie Kun 
Wendy Gao [Female] 
Daisy Chain Zheng 
Sucker Punch Shiu 
Delia Tsien [Female] 
Mary Fat [Female] 
Little Sister Lang 
Toby Song 
Pinky Tong 
Eternity Yun [Female] 
Song Pa 
Yang Lee (plum) [Female] 
Hui Yu-jun (from Chongching) [Female] 
Ma Hu 
Tang Jiahui (nice) [Female] 
Walker Liang 
Breaker Pak 
Zeng Zhixin (a man of ambition) 
Ice Ice Lei 
Danny Liang 
Sylvia He [Female] 
Old Toby Pao 
Teddy Yun 
Kok Lixue (beautiful snow) [Female] 
Little Sister Hsiao 
Mak Chu Mei 
Young Bennie Yiu 
April Shing [Female] 
Silent Liu 
Heavy He 
Ken Zhang 
Kwan Peipei [Female] 
Big Brother Mak 
Yuan Ka-Yan 
Old Fashioned Jianbua 
Bad Denny Tsang 
Nancy Su [Female] 
John Lai 
Wang Wu 
Xiu Yueqin (moon-shaped lute) [Female] 
Larry Yau 
Shih Ming-tun (intelligent heavy) 
Ho Chi-Wai 
Hard Scottie Li 
Ying Te 
Hou Zhiqiang 
Rosie Dee [Female] 
Hui Chi (the younger generation) 
Old Victor Kai 
Ti Chen (vast, great) 
Ni Eu-meh (especially beautiful) [Female] 
Candy Lai [Female] 
Stiff Scottie Yun 
Mikey Tieh 
Max Shing 
Sucker Punch Tieh 
Fan Wing (glory) 
Jiang Shiyu 
Smokin' Ricky Jianbua 
Porphyry Yu [Female] 
Burton Ni 
Pearl Miu [Female] 
Smooth Barry Yun 
Ken Pao 
Jimmy Tsang 
Mikey Hsiao 
Lucky Tommy Law 
Ni Huifang (nice fragrance) [Female] 
Lei Fang (fragrant) [Female] 
Sik Keung (universe) 
Sik Suk Wah 
Fan Shing (victory) 
Lan Kungzheng 
Yi Quon (bright) 
Electric Buddy Wei 
Golden Boy Tam 
Pao Tak-Wah 
Dark Larry Tsien 
Slick Albert Tieh 
Kuk Tat-Ming 
Rosie Fan [Female] 
Tam Kong (glorious, sky) 
Yi Guoqiang 
Tam Sau-Yin 
Frances Wu [Female] 
Flash Ollie Yung 
Jiang Lijuan [Female] 
Dynamite Tong 
Kok Wu 
Kwok Liang-de 
Royale Woo 
Electric Ricky Kara 
Mo Kam-Kong 
Sun Kiu-Wai 
Jackie Yip 
Slick Charlie Liu 
Gigi Tsui [Female] 
Tsang Chen [Female] 
Blue Ni 
Law Wei 
Yu Wing (glory) 
Lam Ding-bang (protect country) 
Mary Mo [Female] 
Frances Kok [Female] 
Hui Chuen-Chun 
Mad Mikey Fong 
Eddie Cheng 
Miss Tan 
Sun Meizhu [Female] 
Kwok Li (strength) 
Liu Hon-Keung 
Harry Mo 
Tsai De-li (virtuous) 
Judge Shih 
Chin Wing-heng 
Strong Andy Lei 
Toby Ying 
Shiu Jet 
Flash Tony Kun 
Gigi Sun [Female] 
King Baio 
Buddy Hu 
Toby Dee 
C.C. Zhou 
Tequila Kou 
Yuen Wing (glory) 
Mo Sau-Yin 
Woo Hon-Keung 
Tsien Chen (vast, great) 
Jenny Hsiao [Female] 
Leung Yuehai (beautiful moon) [Female] 
Kwan Xiaolan [Female] 
Tseng Chi-Wai 
Albert Ba 
Liang Quon (bright) 
Tsai Hung (great) 
Yu Chi-Hei 
Flash Barry Kuk 
Candy Ng [Female] 
Huang Yu (universe) 
Li Yuet (moon) [Female] 
Tong Shu-sai-chong (happy all his life long) 
Liang Ah Cy (lovely) [Female] 
Xiu Qianru (nice smile) [Female] 
Ni Keung (universe) 
Rum Punch Kok 
Lau Chiu-Wai 
Ma Peijun [Female] 
Sapphire Miu [Female] 
Chiao Shipeng 
Z.Z. Ying 
Ni Sueh-yen (continuity, harmonious) 
Tsang Huifang (nice fragrance) [Female] 
Wang Lian (the graceful willow) [Female] 
Pak Song 
Song Lijuan [Female] 
Qiu Da-xia (long summer) [Female] 
Ti Tong-ngo (Eastern Hill (good Feng Shui)) 
Karen He [Female] 
Fat Ka-Yan 
Yuen Xiulan [Female] 
Atomic Huang 
Delia Kai [Female] 
Aimee Kara [Female] 
Yun Shun-Kwan [Female] 
Zhou Szu [Female] 
Venomous Chin 
Zhang Ying-Hung [Female] 
Candy Shiu [Female] 
Annie Zeng [Female] 
Denny Hu 
General Xiu 
Song Baio 
Yung Xiaoqin [Female] 
Smokin' Kenny Kai 
Sharp Jerry Woo 
Fennie Kwan [Female] 
Silky Yuen 
Zeng Lok (happiness) 
Walker Kai 
Zhou Chin-Shek 
Judge Tsai 
Rusty Mok 
Kou Yu (universe) 
Kara Kuk [Female] 
Andy Tieh 
Necessary Yu